הספרייה הרפואית - השאלת מחשב נייד

מאשר/ת כי קיבלתי לידיי מחשב נייד תקין ופועל כראוי מסוג E560  Lenovo כולל תוכנות ואביזרים כדלקמן: מחשב, תיק, רצועה, מטען, אוזניות, עכבר ומנעול.

 1. אני מתחייב להשתמש במחשב רק בתחומי הספרייה ולהחזירו למחלקת ההשאלה לא יאוחר משלוש שעות ממועד קבלתו.
   
 2. אם לא אחזיר את המחשב במועד, אחוייב בתשלום של 5 ₪ לשעה או כל חלק ממנה, ובמקרה שהמחשב לא יוחזר כלל על ידי (לרבות אם אבד) אחוייב בתשלום שווי המחשב בסך של $1000 כערכם בשקלים חדשים לפי השער היציג.
   
 3. אני מתחייב/ת להחזיר את המחשב לרבות אביזריו ותכונותיו במצב שלם תקין ופועל.
  3.1. אני מתחייב/ת להחזיר את המחשב ללא קבצים ו/או תוכנות שהוכנסו למחשב ו/או הותקנו על ידי במחשב.
   
 4. האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק, חוסר, אובדן או הפסד שייגרם לשואל, עקב השימוש במחשב.
   
 5. אני מתחייב/ת שלא להוציא את המחשב מרשותי ולהשתמש במחשב בעצמי בלבד ולא ליתן לאף אדם ו/או גוף אחר רשות להשתמש במחשב.
  5.1. תשומת לב הסטודנט, במקרה שיועמד לדין משמעתי - אם המחשב נגנב ו/או ניזוק שלא עקב רשלנותו של השואל - יכול הדבר לשמש כשיקול בוועדת המשמעת שתהא רשאית להטיל על השואל עונשים לפי שיקול דעתה.
  5.2. ידוע לי כי הפרת התחייבות זו הינה הפרת הוראות האוניברסיטה על כל המשתמע מכך.
   
 6. ידוע לי כי האוניברסיטה אינה אחראית לשמירת המידע על המחשב וכי האחריות על שמירת המסמכים חלה עליי בלבד.
   
 7. ידוע לי כי קבצים ו/או תוכנות שהוכנסו ו/או הותקנו על ידי למחשב, יימחקו עם כיבוי המחשב.