ספריית חקלאות - השאלה בינספרייתית / AGR Library - Interlibrary Loan

פרטי המזמין / Personal details
ספר / Book
פרק בספר / Book chapter
פרטי המאמר / Article details
זכויות יוצרים / Copyrights

אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד  - לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה. אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.


I declare that the item requested is required by me for the purposes of research or private study. I will not use the copy for any other purpose, or for a commercial purpose, and will not supply a copy of it to any person unless he/she is involved with this research. If I use the copy supplied to me for any other purpose, I will be responsible for copyright infringement. I am aware that there are fees for scanning articles from material held by the library.