תמר גנאור

רכזת מאגרי מידע
02-5880018
tamarg@savion.huji.ac.il