MSC2020

ינואר 7, 2020
שיטת המיון הנהוגה במאגרים המתמטיים Mathematical Reviews ו- zbMATH עברה עדכון ועריכה מחדש וזכתה לגרסה מחודשת.
הגרסה המחודשת  שולבה במאגרי המידע והיא תשמש לפריטים חדשים החל מה- 7 בינואר 2020.