Clone of אירועים בספרייה

מרץ 30, 2020

נא לעקוב מדי יום באתר הספרייה לגבי עדכונים במתן השירות.

מועד ההחזרה של כל הספרים המושאלים, כולל ספרים בהשאלה בינסיפרייתית, יוארך אוטומטית עד לפתיחה מחדש של הספרייה לקוראים.