SAGE

מאי 24, 2020

 חוקרים של האוניברסיטה העברית יוכלו לפרסם מאמרים ב- Open Access בכותרים של SAGE בעלות של 200 GBP.
הכותרים הכלולים בהסכם: באתר המו"ל במידע על Sage Choice

חוקר המשויך לאוניברסיטה העברית, יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב- OA במחיר של 200 GBP ובהינתן הסכמתו של החוקר, הוא יועבר למסלול פרסום ב- OA.